• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายเชิด ด้วงไพรี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย แสงชาติ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายสมยุทธ แสงชาติ
ครู / ชำนาญการ

นายสมศักดิ์ ขาวสุด
ครู / ชำนาญการ

นางแพรวพรรณ เรืองแก้ว
ครูผู้ช่วย