• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาขีพ

นางกัญหา ศรีหนารถ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายกำพล เศรษฐช่วย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจันทกานต์ คำจันทร์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานจิต ไชยรัตน์
ครู / ชำนาญการ

นางพัทธมน ชูแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางพรศรี ชูสังข์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรมย์นลิน ไสยวรรณ
ครู / ชำนาญการ

นายวิชัย หงษ์ษา
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์
ครู / ชำนาญการ

นางสุคล เสมือนใจ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์ เอียดคง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางระเบียบ สุทธิสังข์
ครู/ชำนาญการ