• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีฯ

นางวันทนีย์ หอยสกุล
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา เพชรกาศ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา เหน็บบัว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายอรุณ ชูช่วย
ครู/ชำนาญการ

นางจารุวรรณ จุลพูน
ครู / ชำนาญการ

นางสาวปรียฉัตร คงฉิม
ครู / ชำนาญการ

นายภูเบศวร์ หนูแก้ว
ครู

นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์ จันทรัตน์
ครูอัตราจ้าง