• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสศิราณี ฤทธิโรจน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวฬุริยา จันทร์สุขศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวปฏิญญา แสงแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายอภิชาติ แก้วเขียว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายทศพร ส่องศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจริยา จิตสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวศศิธร ชุมอินทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชานาฎศิลป์

นางสาวศดานันท์ รักราวี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชานาฎศิลป์

นางสาวอัญชนา ขุนจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาดนตรีไทย

นางสาวพิชญา มาเอียด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวไปรยา สุทธิชน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ บุญคงแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายศตวรรษ สิทธิฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอัษฎาวุธ แก้วขุนทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิชชากร ขาวสุด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษฏา หมื่นพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาภาษาไทย

นายนนทพัทธ์ ขำร้าย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศรราม บุญเพชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา