• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มบริหาร

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐชรีย์ ภิรมย์รักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิระศักดิ์ บุญช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นางวันดี พลเพชร
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นายมงคล วุฒิพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและบุคคล