• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางชะอ้อน บุญยก
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจรวยพร มุคคะตา
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจำรอง จันทร์ดำ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางธันยชนก ปล้องใหม่
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ บุญยัง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรียา อภัยรัตน์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางรีวิว เส้งนุ่ม
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิด
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสุมานา รักบุรี
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางหทัยรัศมิ์ ชูช่วย
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติ
ครู

นางสาวสุรณา ท้ายเซ่ง
ครู

นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่ง
ครู