• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิรา ขาวขำ
ครู / ชำนาญการ

นางอารี โชติพืช
ครู / ชำนาญการพิเศษ

ดร.กฤติกา อินใหม่
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ ชนะภัย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายคำรน ทิพพลชัย
ครู / ชำนาญการ

นางดวงแข กาวชู
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้งหิ้น
ครู / ชำนาญการ

นางนิรชร เทพรักษ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาดา บาลทิพย์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์
ครู / ชำนาญการ

นางพนิดานันท์ ยศไพโรจน์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางฟองจันทร์ ขำร้าย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายภิญโญ ชูกลิ่น
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางยุดาว สดิน
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสมใจ พรหมรังษี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาริศา คงมี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวภา สมพงษ์
ครู / ชำนาญการ

นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร
ครู

นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ
ครู

นางสาวไซนานีย์ ดลระหมาน
ครูผู้ช่วย

นายเบญจมินทร์ นิระโส
ครู

นางสาวสุพัตรา อิสระ
ครูผู้ช่วย