• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจริยา แสงแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ คงหนู
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางกมล มาแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจินดา จันทร์น้อย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจุฑา ธีรัชกุล
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางบุญเรือน ปุรินทราภิบาล
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ พงษ์ดนตรี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา จันผลช่วง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรัญญา สุขมี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางมณทิรา จงหวัง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ คงจันทร์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจุรีพร ชุมแก้ว
ครู / ชำนาญการ

นางนิภาพร คล้ายสมบัติ
ครู / ชำนาญการ

นางนุชรินทร์ สุขสง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางฉลอง ศรีกรด
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ จันทร์น้อย
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล
ครู / ชำนาญการ

นายวราพงษ์ ทองชู
ครู / ชำนาญการ

นางอุสุมา บัวเนียม
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี มานุ้ย
ครู / ชำนาญการ

นายเรวัตร เพ็งด้วง
ครู

นางปิยวรรณ จุลมูล
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัณยาภรณ์ ภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจจิมา หมื่นคลิ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนารถ สุคนธพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ ดำแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางวิจิตรา พรหมบุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี
ครูอัตราจ้าง