• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอุทัย ขวัญขำ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายจุมพล กลับแป้น
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ วิโสจสงคราม
ครู / ชำนาญการ

นายภัทรพล มากภิบาล
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายวิชิต จันทรโชติกุล
ครู / ชำนาญการ

นายวิสุทธิ์ ทองช่วย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายสงกรานต์ จันทร์น้อย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายสมยศ วัฒนวิจิตร
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายสมรรถ วรศรี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ จุยมณี
ครูผู้ช่วย