• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ลูกจ้างชั่วคราว

นางขนิษฐา จันทร์แก้ว

นางอุไรวรรณ จันทร์แก้ว

นายพลวัฒน์ พลาสี

นายสนธยา จันทมาตุ

นายภัยโรจน์ วงศ์สิงห์

นายสุขุม จันทร์แก้ว

นายสมยศ สิงห์สี

นายรัตนา ใจสว่าง

นายสมพงษ์ ศิริอนันต์

นายกิตติ เกื้อเส้ง

นางสาวกนกวรรณ หอมชื่น

นางสาวพรพันธุ์ เกาะทอง

นางสาวบุษราคัม ทิพย์มาก

นางสาวปานรวี กองเอียด

นางสาววิชุตา แก้วเรือง

นางสาวสุภานันท์ ขุนชิต

นางสาวสุวลักษณ์ ทองหยู

นางสาววิจิตรา ชูอินทร์

นางสาวมลฑา ขุนพิทักษ์

นางเพ็ญพิไล คงจรัส

นายจิระศักดิ์ คงจรัส

นายัชัยพร ภูมิลักษณ์

นายธีระพล ศรีนุ่นชุม

นายไพโรจน์ ชูช่อ

นางสาวจันทร์จิรา มลิแก้ว