• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มส่งเสริม

นางอนงค์ สุขสืบพงศ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี วัฒนาศิริ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางยุวดี ชูสงค์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา เรืองเทพ
ครู

นางภัทธนันท์ มากช่วย
ครู / ชำนาญการพิเศษ