• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 หมายเลขโทรศัพท์ 074613022 โทรสาร 074612071 มีประวัติในการจัดตั้ง ดังนี้

การเปิดสอนก่อนประกาศเปิดเป็นโรงเรียน

       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรทั่วไปขึ้นตามวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง และเริ่มดำเนินการจริงจังใน ร.ศ.118 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2442 เจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง  รตนธโช)เมื่อครั้งมีสมณศักดิ์เป็นพระศิริธรรมมุนีและดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช พัทลุง  และสงขลา)  ได้ตรวจสถานที่เพื่อเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ในจังหวัดพัทลุง และเห็นสมควรให้เปิดโรงเรียนขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ตำบลลำปำ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กับที่ทำการกรมการจังหวัดพัทลุงในขณะนั้น  ได้มอบหมายให้พระปลัดเอียด (พระครูอริยสังวร)กับพระวินัยธรเทพ(พระครูธรรมจักรการาม) เป็นครูสอนไปพลางก่อน
ประกาศเปิดโรงเรียน
       1 เมษายน 2448 (ร.ศ.124) ได้มีการประกาศตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนหลวง ชื่อ “โรงเรียนอภยานานิวาส” นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง โดยทำการเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโรงเรียนมาแล้วนั่นเอง  ในครั้งนั้นมีครูสอนในโรงเรียน 2 คน คือพระภิกษุจีนเป็นครูใหญ่และนายย้อย เป็นครูผู้ช่วย
อาคารเรียนหลังแรก
       22 มิถุนายน 2455 ได้มีการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ณ สถานที่แห่งใหม่ บริเวณริมทะเลสาบลำปำ เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้ย้ายโรงเรียนไปทำการสอนในอาคารแห่งนั้น และเรียกชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนอภยานุกูล” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง” และใช้ชื่อนี้ตลอดสมัยที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบลำปำ
การย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ตำบลคูหาสวรรค์ 
       17 พฤษภาคม 2469 ได้ย้ายโรงเรียนจากริมทะเลสาบลำปำมาทำการสอนที่ตำบลคูหาสวรรค์  เนื่องจากมีการย้ายที่ทำการกรมการจังหวัดมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์  โรงเรียนประจำจังหวัด จึงต้องย้ายติดตามมาด้วย  ในระยะแรกเมื่อยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดประดู่หอม  เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  และมีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ  จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2470 ในสมัยแรกที่ย้ายโรงเรียนมาทำการสอนที่ตำบลคูหาสวรรค์   ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพัทลุง" และเมื่อโรงเรียนได้เปิดทำการสอนจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 31 มกราคม 2500 เป็น "โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง" ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

เนื้อที่

       ปัจจุบัน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 แปลง
       แปลงที่ 1  อยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ มีเนื้อที่ 40 ไร่ 112 ตารางวา  เป็นที่ตั้งอาคารเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร   
       แปลงที่ 2  เป็นที่ดินได้รับบริจาคจากคุณถนัด วรินทราเวช อยู่ที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ติดกับถนนพัทลุง-ตรัง ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 15 ไร่ 214 ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือของโรงเรียนพัทลุง ค่ายลูกเสือนำชัย)
       แปลงที่ 3  เป็นที่ราชพัสดุซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนพัทลุงใช้ประโยชน์ ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 10  กิโลเมตรจังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 80 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว