• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ผู้บริหาร

   
  นายสาวิทย์  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 
 
 
นายจิระศักดิ์  บุญช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
  นางณัฐชรีย์  ภิรมย์รักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายมงคล วุฒิพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
และบุคคล

 

นางวันดี พลเพชร
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ