• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ปรัชญา/คติพจน์

คติพจน์ของโรงเรียน
       "สุขา   สงฺฆสฺส   สามคฺคี"             
       ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ 
                                                                                    
ปรัชญาของโรงเรียน

       ศึกษาเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม