• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่ม/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม
1. บริหาร/ส่งเสริม 4 8 12
2. ภาษาไทย 3 12 15
3. สังคมศึกษา 8 11 19
4. วิทยาศาสตร์ 4 22 26
5. คณิตศาสตร์ 4 18 22
6. การงานอาชีพฯ 2 13 15
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 9 1 10
8. ภาษาต่างประเทศ 1 18 19
9. ศิลปะ 3 4 7
10. เทคโนโลยีฯ 3 5 8
รวม 41 112 153