• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กิจกรรมชุมนุม

รหัสประจำตัวนักเรียน(นักเรียนเข้าใหม่)ใช้สำหรับเลือกกิจกรรมชุมนุม
ปีการศึกษา 2560

 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6