• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

การเลือกวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ตามความถนัดและความสนใจ) 
ระดับชั้น คำอธิบายการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม
:: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ::  
ม.1
<< เข้าสู่ระบบ >>
2.0 หน่วยกิต (2 รายวิชา) 
ม.2
<< เข้าสู่ระบบ >>
2.0 หน่วยกิต (2 รายวิชา)
ม.3
<< เข้าสู่ระบบ >>
1.0 หน่วยกิต (1 รายวิชา)
:: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ::  
ม.4
<< เข้าสู่ระบบ >>
1.0 หน่วยกิต (1 รายวิชา)
ม.6.8 - ม.6.10
<< เข้าสู่ระบบ >>
1.0 หน่วยกิต (1 รายวิชา)

  
ตรวจสอบวิชาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ปีการศึกษา 2559
 
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559


ปีการศึกษา 2560
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคเรียนที่ 2/2560