• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2

 
ระดับชั้น คำอธิบายการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม
ม.3
<< เข้าสู่ระบบ >>
1.0 หน่วยกิต (1 รายวิชา)
ม.5
<< เข้าสู่ระบบ >>
1.0 หน่วยกิต (1 รายวิชา)
** นักเรียนต้องเลือกเรียนต่อเนื่องภาษาเดียวกันในภาคเรียนที่ 2 ด้วย
ดังนั้น ควรเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจ


ตรวจสอบภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคเรียนที่ 2/2560