• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

แบบฟอร์มงานวิชาการ

1. ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน

   
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน 


   ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน 

2.  แบบฟอร์มวิจัยชั้นเรียน
     เค้าโครงการเขียนวิจัยหน้าเดียว     
      

      แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการวิจัย           

3.  รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4. เอกสารการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่