• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education โดยดำเนินการคัดเลือกผู้สอนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาที่เน้นในด้านของการเขียนโปรแกรมควบคุม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าค่ายพัฒนาความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม ณ มหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีการพิจารณาผลงานของผู้สอนและนักเรียน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ดังนี้

         1. ผู้สอนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาที่เน้นในด้านของการเขียนโปรแกรมควบคุม จำนวน 10 คน

         2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าค่ายพัฒนาความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม จำนวน 10 คน

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร

(ที่มา http://www.stemedthailand.org)