• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 546 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2567 ? 2571 และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 0.13 MB 139 17 ต.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 380/2566 เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 4.96 MB 372 23 ก.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 383/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.21 MB 129 23 ก.ค. 66
คำสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 379 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด 0.43 MB 122 23 ก.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 382/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรในวันหยุดราชการและปิดภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 180 14 ก.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 381/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (กรกฎาคม 2566) ดาวน์โหลด 0.16 MB 171 14 ก.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 360/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.43 MB 142 14 ก.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 329/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูโรงเรียนพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ดาวน์โหลด 0.19 MB 310 17 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 326 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.72 MB 164 17 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 332 /2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.22 MB 184 15 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 320 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเงินงานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การติดตามผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด 0.20 MB 206 11 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 319/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสี การแข่งขันกีฬาเขียว?เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.26 MB 147 11 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 307/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.16 MB 151 11 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 295/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.17 MB 385 11 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 310/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดาวน์โหลด 0.28 MB 89 1 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 311/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.17 MB 159 1 มิ.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 159 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญโรงเรียนพัทลุง ดาวน์โหลด 0.26 MB 141 30 มี.ค. 66
คําสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 195/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดครูที่ปรึกษาและครูทําหน้าที่เวรประจําวัน ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 139 30 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 201/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานรัฐพิธี ในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ดาวน์โหลด 0.51 MB 87 30 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 135/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.27 MB 145 18 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 176/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 129 18 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 532 /2565 เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.45 MB 464 15 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่115/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัทลุง โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.32 MB 326 14 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 58/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด ดาวน์โหลด 0.34 MB 224 6 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 43/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ำใจ" โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 280 20 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 523/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศ โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.24 MB 283 9 ม.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ี่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้จังหวัดสตูล ดาวน์โหลด 0.12 MB 345 6 ม.ค. 66
คำสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 551 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ ดาวน์โหลด 0.27 MB 481 15 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 551/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ดาวน์โหลด 12.95 MB 404 15 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินโครงการวิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด 0.17 MB 520 7 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 521 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วั ดาวน์โหลด 0.15 MB 555 7 ธ.ค. 65
คำสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 518/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2/2565 ดาวน์โหลด 0.33 MB 389 7 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอนเสริม o-net 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 336 7 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 453 / 2565 ? เรื่องแต่งคั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 362 8 พ.ย 65
คําสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 425/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.07 MB 296 7 พ.ย 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 392/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.21 MB 367 11 ต.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 391 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2 ดาวน์โหลด 0.17 MB 344 11 ต.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 359 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทอดกฐิน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.38 MB 468 26 ก.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด 1.25 MB 468 18 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 345/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 212 16 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 339/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการจัดการเรียนการสอน ดาวน์โหลด 0.34 MB 229 6 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.21 MB 218 28 ส.ค. 65
คําสั่ง โรงเรียนพัทลุง ที่ 314/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้โฮมรูมนักเรียนในห้องเรียนและควบคุมนักเรียน หน้าแถวหน้าเสาธง ประจําเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.08 MB 293 24 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนพัทลุง ที่ 313/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษาพัทลุงมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.21 MB 163 24 ส.ค. 65
คําสั่ง้โรงเรียนพัทลุง ที่ 323/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด 0.27 MB 185 24 ส.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 357 24 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.21 MB 270 24 ส.ค. 65
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่