• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานนโยบายและแผน

fgc
แผนปฏิบัติการโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2562
     

แผนปฏิบัติการโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2564


แบบรายงานการดำเนินงานตามงานโครงการ/กิจกรรม  
ประกาศโรงเรียนพัทลุง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ   
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเขียนโครงการปีงบประมาณ 2566   
แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณโครงการ    
กลยุทธ์หลักและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพัทลุง 
ขออนุมัติดำเนินการและใช้เงินงบประมาณตามโครงการ 2566