• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน

 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006)
 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนพัทลุง
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 สัญญาการยืมเงิน
 ใบสำคัญรับเงิน
 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    
 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
 บันทึกข้อความขอรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้
 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัวในการออกเยี่ยมบ้าน
ขอรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้