• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานประกันคุณภาพฯ

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี 2561
     

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี 2562
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี 2563
     
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี 2564
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี 2565

แบบเก็บข้อมูลงานประกัน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนพัทลุงเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนพัทลุง เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา