• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานอาคารสถานที่

แบบบันทึกขออนุญาตใช้ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง   
 
(สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน) 

แบบบันทึกขออนุญาตใช้ห้องประชุมไพฑูรย์   
  (สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน) 

แบบบันทึกขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนพัทลุง   
 
(สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน) 

แจ้งซอมแซมรายการครุภัณฑ์   

แจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ