• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แบบฟอร์มงานบุคลากร

ขออนุญาตไปราชการ     
แบบใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร     
แบบใบขอยกเลิกวันลา     

คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งผู้สอน)(1 เม.ย.66-30 ก.ย.66)
   - ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   - ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
   - ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)    

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   

   - ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
   - ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)    
   - ตำแหน่งครูผู้ช่วย    
รายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน 
  
บันทึกชี้แจงการลืมลงเวลามาปฏิบัติงาน     
บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ    
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ