• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แบบฟอร์มงานวิชาการ

1. ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน

   
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน 


   ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน 

2.  แบบฟอร์มวิจัยชั้นเรียน
   เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
   การเขียนรายงานวิจัย (1/2566)
   การเขียนรายงานวิจัย (1/2566)
   บทความวิจัยที่ 4
   รวมเล่มการวิจัยชั้นเรียนพร้อมหน้าปก

3.  รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4. เอกสารการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่   

5. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  

6.แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

7.บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

8.แบบฟอร์มอนุมัติใช้แผนการเรียนรู้ 

9.แบบบันทึกการสอนแทน  

10.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

11.แบบฟอร์มมอบหมายภาระงานประกอบการลากิจ หรือไปราชการ  

12.แบบฟอร์มงานทะเบียนและวัดผล

13.แบบฟอร์มนิเทศการสอน 

14.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

15.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือเรียน

16.แผน01_บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ภาคเรียนที่ 1/2566 

17.แผน02_แบบฟอร์มแผนโรงเรียนพัทลุง65 ภาคเรียนที่ 1/2566 

18.แผน03_แบบรายงานสรุปส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1/2566 

19.แนวปฏิบัติการส่งโครงสร้ายรายวิชาและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 

20.ขออนุมัติใช้โครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน  ภาคเรียนที่ 2/2566 

21.โครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2566 

22.รายงานการส่งโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 


23.แบบฟอร์มมอบหมายภาระหน้าที่คาบสอน