• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ.2564
[บัญชี 16(หน้าที่ 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
  - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
  - แนวปฏิบัติของ สพม.พัทลุง ในการเสนอขอฯ ประจำปี 2567
  - เอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการเสนอขอฯ ประจำปี 2567
  - แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2567 (แบบ ร.ร.1)
  - แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567 (แบบ คส.2)

  - แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
     1)
การจัดทำประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
     2) แบบฟอร์ม ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา