• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานหลักสูตร

แบบฟอร์มปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 2565
         - CU00
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
         - CU03
โครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอนรายวิชา  
         - CU04
แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับครูผู้สอน)  
         - CU05
รายงานผลการจัดการเรียนรู้  
         - แบบฟอร์มกลุ่มสาระ ม.ต้น, ม.ปลาย
  

         - แบบฟอร์มหน่วยอิงมาตรฐาน  

แบบฟอร์มปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2563)
      - แบบฟอร์มเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
      - แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา
        1) รายวิชาพื้นฐาน       ม.ต้น
         ม.ปลาย 
        2) รายวิชาเพิ่มเติม      ม.ต้น          ม.ปลาย 
     - แบบฟอร์มตรวจสอบองค์ประกอบการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชา หลักสูตรโรงเรียนพัทลุง (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563)
         -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         -
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         -
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)


 โครงสร้างเวลาเรียน
         -
หลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2561 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงพุทธศักราช 2563
           (นักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564)

         - หลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2563 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
           (นักเรียนปีการศึกษา 2563 - 2565)

         หลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2564 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
           (นักเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2563 
      โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

         - ห้องเรียนทั่วไป
           # ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           # ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
             1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
             2) แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาไทย - สังคมศึกษา)
             3) แผนการเรียนศิลป์คำนวณ (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)
             4) แผนการเรียนศิลป์ภาษา
                4.1) ภาษาฝรั่งเศส
                4.2) ภาษาเยอรมัน
                4.3) ภาษาจีน
                4.4) ภาษาญี่ปุ่น
                4.5) IEP (Intensive English Program)
         - ห้องเรียนพิเศษ
           # วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
            (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
           # โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
             (Mini English Program : MEP)


 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพัทลุง พุทธศักราช 2564 
    โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


 แผนการจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2564 

 เอกสารอื่นๆ