• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

Performance Agreement : PA
----------------------------------------


ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพัทลุง
การกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  ประจำปีงบประมาณ 2567
     [ประกาศโรงเรียนพัทลุง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565]
การกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
     [ประกาศโรงเรียนพัทลุง ณ วันที่ 24 กันยายน 2564]
 
แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA 1)
    # คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
         1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
         2) ครู

    # ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         1) วิทยฐานะชำนาญการ             
         2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
  
 
    # ตำแหน่งครู
          1) ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1) ,
 ส่วนหน้าของเอกสาร
          2) วิทยฐานะครูชำนาญการ   , ส่วนหน้าของเอกสาร
          3) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   , ส่วนหน้าของเอกสาร

 แบบสรุปผลการกลั่นกรองข้อมูล PA ปีงบประมาณ 2565
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     #กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2)
    # คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จากเอกสารคู่มือการดำเนินการฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
         1) ผู้บริหารสถานศึกษา
         2) ครู

    # ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         1) วิทยฐานะชำนาญการ           
  
         2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     
 
    # ตำแหน่งครู
          1) ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1)    
   
          2) วิทยฐานะครูชำนาญการ                         
          3) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                 

แบบสรุปผลประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3)
    # ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                         
     # ตำแหน่งครู                                              
 

หนังสือรับรองภาระงาน
    # ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         1) วิทยฐานะชำนาญการ             
         2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
  
 
    # ตำแหน่งครู
          1) ยังไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1)   
 2/6/65   
          2) วิทยฐานะครูชำนาญการ    2/6/65                      
          3) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  2/6/65   

หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     - มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3/2564) 
       [หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564]
     - ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
       ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

       [หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564]
     - คำชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       (มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55
       แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)

       [คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2566 
          1) ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)    
          2) ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ    
          3) ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ        # ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
                                               

    # ตำแหน่งครู     
  
                                               
                                             คู่มือฯ ครู(ว10/2564)                            แนวทางการดำเนินการฯ ครู