• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มบริหาร

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐชรีย์ ภิรมย์รักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิระศักดิ์ บุญช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นางวันดี พลเพชร
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นายมงคล วุฒิพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและบุคคล

MissAlna Shabanova
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ