• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ทำเนียบผู้บริหาร

พระภิกษุจีน
พ.ศ.2448-2448
 
พระสมุห์เที่ยง
พ.ศ.2448-2452
 
นายดำเนิน บุณยรัตนเศรณี
พ.ศ.2453-2455
         

ร.บ.เพ็ชรอินทรมงคล
พ.ศ.2456-2461

 
 
ขุนวิจารย์ จรรยา
(โชติ เหมะรักษ์)
พ.ศ.2462-2467
 
นายรัตน์ จรุพันธ์
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2468-2477

 
         

นายถัด พรหมมานพ
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2477-2480
 
นายเสถียร ประโมจนีย์
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2481-2485
 
นายพงศ์อินทร์ สุขจร
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2485-2487
         

นายอาจ คุ้มหล้า
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2487-2490
 
นายเทพ บุญยประสาท
วุฒิ : ป.ม.
พ.ศ.2490-2514
 
นายภักดิ์ ชูขำ(รักษาการ)
วุฒิ : พ.อ.
พ.ศ.2514-2515
         

นายวรรณ จันทร์เพชร
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2515-2517
 
นายภักดิ์ ชูขำ
วุฒิ : พ.อ.
พ.ศ.2517-2521
 
นายนำชัย บุญมา(รักษาการ)
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2521-2521
         

นายสุวรรณ วัฒวันก์
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2521-221
 
นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์
วุฒิ : วท.บ.(เกียรตินิยม)
พ.ศ.2521-2528
 
นายเจริญ ภักดีวานิช
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2528-2531
         

นายนำชัย บุญมา
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2531-2533
 
นายธีรทัศน์ ยิ่งดำนุ่น
วุฒิ : กศ.บ.
พ.ศ.2533-2538
 
นายมาโนชญ์ นวลสุวรรณ
วุฒิ : ศศ.บ.
พ.ศ.2538-2540
         

นายพูนศักดิ์ โชติพานิช
วุฒิ : กศ.ม.
พ.ศ.2540-2545
 

นายสนิท เศวตวงศ์สกุล
วุฒิ : กศ.ม.
พ.ศ.2545-2546
 
นายนริศ ฤทธาภิรมย์
วุฒิ : ศษ.ม.
พ.ศ.2546-2553
         


นายเฉลิม บุญเรืองขาว
วุฒิ : ศษ.ม.
พ.ศ.2554
 
นายจำเนียร รักใหม่
วุฒิ : กศ.ม.
พ.ศ.2554-2557
 

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
วุฒิ : ศษ.ม.
พ.ศ.2558-2562
         

นายมณี  เรืองแก้ว
วุฒิ : ค.ม.
พ.ศ.2562-2565
 
นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ
วุฒิ : กศ.ม.
พ.ศ.2565-ปัจจุบัน