• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

พันธกิจ

พันธกิจ (MiSSION)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุกระดับ (ระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ)
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยดำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาใช้หลักธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. พัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานติดอักดับระบบประเทศ
8. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนทำข้อตกลงกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษาระหว่างประเทศ