• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานวิทยฐานะ

 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนพัทลุง 
 สัปดาห์ลงเวลา logbook และการกำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนพัทลุง 
 
ปีการศึกษา การกำหนดสัปดาห์ลงเวลา logbook มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนพัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2559      
2560
2561
2562
2563
2564    
แบบฟอร์ม (หลักเกณฑ์ ว21)
 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุง) [วฐ.1 - วฐ.3]   
 บันทึกข้อความขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปี (วฐ.2) ของโรงเรียนพัทลุง
 
บันทึกข้อความขอประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ของโรงเรียนพัทลุง
 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายปีการศึกษา) โรงเรียนพัทลุง 
     - ปีการศึกษา 2559-2561 
     - ปีการศึกษา 2562-2563

 
หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
   ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
   เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
   เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
   กรณีไม่ได้อบรมคูปอง (ระหว่าง 5 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61
)

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 
   เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   (5 ก.ค. 60 - 4 ก.ค. 62)

 
แนวทางการรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
     เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3/2564)
 

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
     เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา (ว4/2564)