• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัทลุงดร.จตุรงค์  สุขแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
     


นายสมจิต  จุลพูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
ดะั้เ

นายสมพร  กาญจนพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
     

 
นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการดเ้่
 

นายสว่าง  รักนุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
     


นายปริญญา  อนุพินิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 

นายวิสิษฐ์  เกลี้ยงสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
     


พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต
ผู้แทนพระภิกษุ  กรรมการ
 

นายประจวบ รามณีย์
ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
Dfasdfasdfsadfasdfasdfasdfasdfasdffasd    


นายธีรชัย  ปั้งวณิช
ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
 


นายภานุมาศ  รัตนอุบล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
     


นายวัฒนชัย  เกลี้ยงประไพ
ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
 

นายวิจิตร  ดำประสิทธิ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
     


นางเสาวภา  สมพงศ์
ผู้แทนครู  กรรมการ
 

นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ 
ผู้อำนวยการ ร.ร.พัทลุง 
กรรมการและเลขานุการ