• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

นักเรียนโรงเรียนพัทลุงร่วมการแข่งขันงาน "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรมคิดทำเพื่อสังคม"

         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ในงาน "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรมคิดทำเพื่อสังคม" วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ " ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี" ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
      นางสาวจุติญา รามนาถ์  ชั้น ม.5.11
      นางสาวธิดา เอ่งฉ้วน   ชั้น ม.5.11 
?2. การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ " เบียร์กับวิถีชีวิตคนเยอรมัน" ได้รับรางวัลชมเชย
      นางสาวอฐิตยา บุญยะตุลานนท์  ม.5.11
      นายมีชัย มาสง              ม.5.11
      นายธวัชชัย หาญณรงฅ์        ม.5.11