• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏผลดังนี้
 
รางวัล ทักษะ ผู้ฝึกซ้อม
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการเล่านิทานประกอบท่าทาง
   ๑. นายอานิก    เมืองแก้ว             นักเรียนชั้น ม. ๖/๑๐
   ๒. นางสาวหนึ่งฤทัย   อินทรฤทธิ์    นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๓. นางสาวกีรนันต์    ศรีจันทร์ทอง  นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๔. นางสาวธัญชนก    เพชรคง        นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๕. นายทศพล          เล็กพุ่ม         นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๖. นางสาวอมาวศรี   แสงสว่าง      นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๗. นางสาวบุณฑริกา   หนูนอง       นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๘. นางสาวณัฐชยา   วงศ์สิงห์        นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๙. นางสาวกฤษณา   สารทเวช      นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๑๐. นายณัฐวัชร     แก้วขุนทอง    นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๑๑. นางสาวณัชฌา   จันทร์รักษ์    นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
   ๑๒. นายสมัชชา      สินดำ           นักเรียนชั้น ม. ๕/๓
คุณครูปราโมทย์  บุญยัง
คุณครูรีวิว  เส้งนุ่ม
คุณครูวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
คุณครูปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
คุณครูปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง
นายกฤษฎา  หมื่นพล
นางสาวฬุริยา  จันทร์สุขศรี
นางสาวจริยา  ศรีสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ
   ๑. นางสาวกนกวรรณ  จีนชาวนา    นักเรียนชั้น ม. ๖/๑
คุณครูจำรอง จันทร์ดำ
ชนะเลิศ ทักษะการเขียนเรียงความ
   ๑. นางสาวญานิศา  คำคง      นักเรียนชั้น ม. ๕/๒
คุณครูปรียา อภัยรัตน์
ชนะเลิศ ทักษะการกล่าวสุนทรพจน์
   ๑. นางสาวเนมิตรา  ชูเกิด       นักเรียนชั้น ม. ๕/๓
คุณครูปรียา อภัยรัตน์
คุณครูธันยชนก ปล้องใหม่
 
อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการ สาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง